GDPR


Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob

1. Kdo je správcem osobních údajů?

LP catering & events s.r.o., Počáteční 1259/17, 710 00 Slezská Ostrava

IČ: 03768287 DIČ: CZ03768287

2. V jakých situacích zpracováváme vaše údaje?

A. Kdy zpracováváme údaje s vaším souhlasem?

O udělení souhlasu vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům nařízení GDPR a chcete od nás dostávat obchodní a marketingové nabídky.

B. Kdy zpracováváme údaje bez vašeho souhlasu?

Bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost:

Účel:

 realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace

 věrnostní program

b) Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;

Účel:

 pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce

 Ve vybraných případech posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti

 Kamerový systém se záznamem za účelem ochrany majetku Správce

 Identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku Správce

 Přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem.

c) Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona

Účel:

 poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.

 Vedení účetnictví

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

- vaše identifikační a kontaktní údaje,

- údaje o produktech a službách, které jste zakoupili, příp. o službách, které nám poskytujete

- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, e-mailem, telefonicky či jinak),

- platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

- pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí z následujících zdrojů:

a) Údaje jste nám poskytl/a vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce.

b) Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí.

5. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s vámi

- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

6. Jaká máte práva při zpracování vašich osobních údajů?

Právo na přístup

- můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

- můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o vás zpracováváme

Právo na výmaz

- můžete Správce požádat, aby vymazal vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

d. vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e. vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f. vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Právo na omezení zpracování

- můžete Správce požádat, aby omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b. zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

c. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d. Vznesl/a jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody

Právo na přenositelnost údajů

- v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo na odvolání souhlasu

- pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat

Právo vznést námitku

- můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce

Právo podat stížnost

- máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů

7. Je váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

O udělení vašeho souhlasu vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby naší společnosti.

8. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

9. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší společnosti.

Ochrana soukromí

Tento dokument je směrnice o ochraně soukromí fyzických osob, ustanovuje pravidla pro naši společnost.

Tento dokument je dostupný na webových stránkách, které provozuje naše společnost.

Tato směrnice se vztahuje na naše zákazníky, zaměstnance, kteří pracují pro naše zákazníky, návštěvníky webů, distributory, naše dodavatele (a potenciální dodavatele), zaměstnance těchto dodavatelů a smluvní partnery.

Popisuje:

 údaje, které vás identifikují a které shromažďujeme;

 způsob používání těchto údajů;

 právní východiska, na jejichž základě je zpracováváme;

 s kým je sdílíme,

 jak je uchováváme.

Tím, že navštívíte nebo procházíte náš web, kontaktujete nás prostřednictvím sociálních médií nebo pro nás pracujete, nabízíte nám zboží nebo služby, používáte některé z našich produktů nebo služeb, které vám poskytujeme, nebo nám své údaje poskytujete jinak (včetně návštěv našich akcí), potvrzujete, že jste si přečetli úplné znění této směrnice o ochraně soukromí.

Tato směrnice se skládá z následujících částí:

Část 1: Shromažďování údajů

Část 2: Používání údajů

Část 3: Právní základ používání vašich osobních údajů

Část 4: Soubory cookie

Část 5: Sdělování osobních údajů

Část 6: Uchovávání osobních údajů

Část 7: Vaše práva

Část 8: Marketing

Část 9: Přenos dat

Část 10: Bezpečnost

Část 11: Weby třetích stran

Část 12: Změny směrnice o ochraně soukromí

Část 13: Další otázky nebo podávání stížností

1. Shromažďování údajů

Některé údaje o vaší osobě můžeme získat přímo od vás. Některé údaje o vaší osobě však můžeme získat od třetích stran, například vašeho zaměstnavatele nebo pracovní agentury, prodejců, jejichž jste zákazníkem, mediálních agentur, společností provozujících průzkum trhu, našich dodavatelů, společností skupiny, veřejných webů, agentur (včetně rezervačních agentur) a veřejných orgánů, které jsou v této směrnici souhrnně označovány jako "externí zdroje".

My, nebo třetí strany naším jménem, o vás můžeme shromažďovat a využívat následující údaje, které jsou v dalším textu této směrnice označovány jako "osobní údaje":

1.1 Osobní údaje, které nám dáte (nebo které obdržíme z externích zdrojů).

Vy nebo váš zaměstnavatel nebo pracovní agentura nám můžete předávat osobní údaje o sobě pomocí online formulářů na našem webu, vyplněním objednávkových formulářů nebo když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky. To zahrnuje například případy, kdy nám váš zaměstnavatel poskytne vaše osobní údaje, aby mohl využívat naše služby. Vy nebo externí zdroje nám také můžete dávat osobní údaje o své osobě, když nám vy nebo externí zdroj nabízíte nebo poskytujete služby.

Osobní údaje, které nám dáte (nebo které obdržíme z externích zdrojů), mohou zahrnovat:

(a) Údaje o vaší osobě:

 jméno, příjmení;

 název vaší pozice;

 název společnosti;

 e-mailovou adresu;

 vaše telefonní číslo;

 informace o účtu;

 adresu vaší společnosti;

 pohlaví;

 vaše datum narození;

 údaje uvedené v korespondenci;

 aktualizace údajů, které nám byly poskytnuty

 pokud navštěvujete naše pracoviště, záznamy z průmyslových kamer.

(b) Údaje o návštěvnících našich webů a případně uživatelích našich aplikací:

 pokud navštívíte náš web, vaši IP adresu;

 vaše uživatelské jméno;

 vaše chování na webu (například stránky, na které jste klikli) nebo v našich aplikacích;

 historii objednávek,

(c) Údaje o zboží nebo službách, které vám poskytujeme:

 údaje potřebné k poskytování zboží nebo služeb pro vás (včetně údajů z formulářů, podrobností o objednávce, historie objednávek, údajů pro platby, doručovací adresy, požadavků a omezení spojených s doručením, obchodních referencí a daňových informací);

 jméno, které jste uvedli pro personalizované produkty;

 údaje pro zákaznické služby,

 údaje pro řízení vztahů se zákazníky a marketing.

(d) Údaje o službách, které získáváme od vás nebo vašeho zaměstnavatele:

 životopisy, nabídky a údaje z výběrových řízení,

 pracovní kontaktní informace (telefonní číslo, poštovní adresa, e-mailová adresa);

 doklad totožnosti a adresa;

 kontaktní informace pro naléhavé situace;

 informace o nehodách na pracovišti nebo zdravotní a lékařské záznamy (relevantní pro váš pracovní poměr a/nebo vámi poskytnuté společnosti, např. lékařská hodnocení);

 pracovní doba

 podrobnosti o mzdě, proplacených výdajích a bankovních účtech;

 údaje z testování na drogy a alkohol a zdravotních prohlídek;

 informace ze soudních řízení a šetření,

 údaje nutné pro přístup do systému a k aplikacím (např. systémové ID).

(e) Pokud k navázání kontaktu s námi nebo zjištění informací o našich produktech nebo službách použijete sociální média, údaje z vašeho profilu (včetně vašich preferencí a komunikace s námi na Facebooku, Instagramu a Twitteru) a údaje, které zveřejňujete na nástěnkách, které souvisí s naším podnikáním.

(g) Pokud navštívíte naše akce, fotografie a videozáznamy z akce (o tom vás budeme také informovat v průběhu akce).

Některé osobní údaje, které o vás shromažďujeme, nebo které nám vy nebo třetí strany poskytnete (včetně údajů o vašem zaměstnavateli nebo pracovní agentuře), mohou být považovány za zvláštní kategorie údajů. Zvláštní kategorie údajů zahrnují údaje o vašem fyzickém a duševním zdraví.

Upozorňujeme, že některé typy osobních údajů potřebujeme shromažďovat, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo abyste vy nebo externí zdroje mohli poskytovat služby nám. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebo pokud nás požádáte o jejich odstranění, možná už nadále nebudete mít přístup k našemu zboží a službám nebo nám nebudete moci poskytovat zboží a služby.

1.2 Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, nebo které získáváme od našich externích zdrojů:

(a) Vždy, když navštívíte náš web, můžeme automaticky shromažďovat kterékoli z následujících údajů:

 technické údaje, včetně IP adresy použité k připojení vašeho počítače k internetu, název domény a země, které posílají požadavek na data, požadované soubory, typ a verze prohlížeče, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platforma;

 údaje o vaší návštěvě, včetně adres URL stránek, které vedou na náš web, přes náš web nebo z našeho webu (včetně data a času), času a délky návštěv určitých stránek, údajů o interakci se stránkou (například procházení, kliknutí a umístění ukazatele myši), způsobů opuštění stránky, údajů o provozu, údajů o umístění, blogů a dalších komunikačních údajů a údajů poskytnutých při požadování dalších služeb nebo stahování.

(b) Pokud nás kontaktujete na sociálních médiích, budeme shromažďovat určité údaje o vaší osobě ze stránek sociálních médií a prostřednictvím vaší interakce s námi nebo informacemi o našich produktech a službách.

(c) Pokud jste zákazník nebo dodavatel (nebo potenciální zákazník nebo dodavatel), nebo pro některého z nich pracujete, můžeme o vaší osobě získávat údaje z webu vaší společnosti.

(d) Pokud pro nás pracujete nebo jste návštěvníkem některého z našich pracovišť, můžeme o vaší osobě získávat údaje také z průmyslových kamer.

2. Používání údajů

Shromažďujeme, používáme a uchováváme osobní údaje uvedené výše z následujících důvodů:

2.1 Pokud navštívíte náš web:

- abychom vám poskytli informace a služby, které od nás požadujete

- abychom zpracovali vaše objednávky na naše zboží nebo služby

2.2 Pokud od vás získáváme zboží nebo služby:

(a) abychom od vás mohli přijímat služby a spravovat je

(b) k řízení a vedení záznamů o zdravotním stavu a bezpečnosti;

(c) k hodnocení vaší pracovní způsobilosti (například k posouzení, zda jste pod vlivem drog nebo alkoholu a tím představujete nebezpečí pro sebe a další osoby);

(d) abychom ověřili informace z vašeho životopisu a reference, abychom posoudili, zda jste vy nebo váš zaměstnavatel vhodnými kandidáty na práci pro naši společnost

(e) k monitorování rovných příležitostí.

2.3 Pokud vám poskytujeme zboží nebo služby:

(a) abychom vám nebo vašemu zaměstnavateli poskytli příslušné zboží nebo služby (včetně toho, abychom mohli potvrzovat a zpracovávat objednávky, pro správu vašeho účtu u naší společnosti, daní a výdajů, pro účely fakturace a vymáhání dluhů

(b) abychom řešili dotazy nebo problémy, které máte s naším zbožím nebo našimi službami, včetně veškerých otázek, které můžete mít o způsobu, jakým shromažďujeme, uchováváme a používáme vaše osobní údaje, nebo požadavky na poskytování kopií údajů, které o vaší osobě vedeme. Pokud s vámi nemáme smlouvu, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pro ty účely, které jsou v našem legitimním zájmu v rámci poskytování služeb zákazníkům;

(c) abychom vám mohli zasílat určitá sdělení (včetně e-mailů nebo poštovních zásilek) o našem zboží a službách, jako jsou oznámení a administrativní zprávy (například o změnách našich podmínek);

(d) k zajištění ochrana zdraví a bezpečnosti a kontroly kvality;

(e) k provádění statistických analýz a průzkumu trhu,

(g) pokud jste nám k tomu poskytli souhlas, nebo v jiných případech, pokud je to v našem legitimním zájmu, pro účely rozvoje podniku a marketingové účely,

abychom vám mohli předávat (včetně e-mailů a poštovních zásilek) informace o našich produktech a službách, které jste požadovali, nebo o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, ale pouze pokud jste nám k tomu dali souhlas.

2.4 Pro účely interního firemního výkaznictví, obchodní administrativy, k zajištění adekvátního pojistného krytí pro náš podnik, k zajištění bezpečnosti našich zařízení, pro účely výzkumu a vývoje, a k identifikaci a realizaci možností zvýšení efektivity společnosti.

2.5 Abychom dodrželi veškeré postupy, zákony a předpisy, které se na nás vztahují - což může zahrnovat případy, kdy je podle našeho uvážení dodržení těchto předpisů v našem legitimním zájmu nebo v legitimním zájmu jiných osob, a případy, kdy to vyžaduje zákon.

2.6 Abychom zřídili, vykonávali nebo hájili svá zákonná práva - což může zahrnovat případy, kdy je to podle našeho uvážení v našem legitimním zájmu nebo v legitimním zájmu jiných osob, a případy, kdy to vyžaduje zákon.

2.7 Pokud navštívíte některé z našich pracovišť pro účely monitorování průmyslovými kamerami a k zajištění bezpečnosti našich pracovníků a návštěvníků a našeho a jejich majetku.

2.8 Pokud nás kontaktujete na sociálních médiích k monitorování vaší interakce s námi a naší značkou online, a pokud je to v našem legitimním zájmu také pro účely průzkumu trhu a k plánování budoucích marketingových kampaní.

2.9 Pokud použijeme vaši fotografii nebo videozáznam z akce k rozšiřování informací o akci mezi širší publikum a pro účely interních prezentací, a pokud je to v našem legitimním zájmu také pro rozvoj podnikání a marketingové účely, nebo tehdy, když k tomu máme váš souhlas.

3. Právní základ používání vašich osobních údajů

3.1 Právní základ používání vašich osobních údajů, které je popsáno v této směrnici o ochraně soukromí, je následující:

(a) používání vašich osobních údajů námi je nutné k plnění našich závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy s vámi (například k vyřízení objednávky, kterou jste u nás zadali, k dodržení podmínek používání našeho webu, které jste přijali tím, že jste navštívili náš web a/nebo abychom dodrželi naši smlouvu o poskytování služeb, nebo abychom mohli získávat služby od vás nebo vašeho zaměstnavatele), nebo

(b) používání vašich osobních údajů z naší strany je nezbytné k dodržení našich zákonných povinností, (např. poskytování údajů finančnímu úřadu); nebo

(c) pokud neplatí možnost (a) ani (b), je používání vašich osobních údajů nutné pro naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy jiných osoby (například k zajištění bezpečnosti našeho webu nebo mobilní aplikace). Našimi legitimními zájmy je:

 provozovat, rozšiřovat a rozvíjet naše podnikání;

 provozovat náš web, sociální média;

 vybírat si kvalifikované dodavatele;

 zajistit bezpečné pracovní prostředí pro naše pracovníky a návštěvníky;

 marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;

 poskytovat zboží a služby našim zákazníkům, provádět a přijímat platby, zajišťovat služby zákazníkům a znát zákazníky, kterým služby poskytujeme;

 zadávat objednávky, sledovat a zajistit jejich plnění našimi dodavateli, a

 pro účely interní skupinové administrativy, jak jsou popsány v části 5.1.

3.2 Zvláštní kategorie vašich osobních údajů smíme používat, pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas (který můžete po udělení kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže).

3.3 V budoucnosti může jiné použití vašich osobních údajů podléhat udělení vašeho souhlasu (který můžete po udělení kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže). Pokud je to tento případ, bude nutnost udělit souhlas uvedena v této směrnici o ochraně soukromí.

3.4 Pokud se spoléháme na souhlas, který jste nám udělili k používání vašich údajů konkrétním způsobem, ale později změníte názor, můžete svůj souhlas odvolat. Pokud však svůj souhlas odvoláte, může to mít dopad na naši schopnost poskytovat vám služby.

4. Soubory cookie

4.1 Některé stránky na našem webu používají soubory cookie, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když navštívíte náš web. Soubory cookie používáme, abychom vám v budoucnu mohli nabídnout lépe přizpůsobené možnosti díky tomu, že poznáme a zapamatujeme si vaše konkrétní preference při prohlížení.

4.2 Pokud na našem webu soubory cookie používáme, můžete je kdykoli zablokovat. K tomu můžete aktivovat nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však použijete nastavení prohlížeče, které blokuje všechny soubory cookie (včetně nezbytných souborů cookie), nemusíte získat přístup k celému našemu webu nebo jeho částem nebo být schopni používat všechny nebo některé funkce, které jsou prostřednictvím webu poskytovány.

5. Sdělování osobních údajů

5.1 Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran:

(a) s našimi poskytovateli služeb a subdodavateli, včetně mimo jiné zpracovatelů plateb, dodavatelů technických služeb a podpory, pojistitelů, poskytovatelů logistických služeb a poskytovatelů cloudových služeb;

(b) s vaším zaměstnavatelem nebo pracovní agenturou;

(c) s veřejnými institucemi;

(d) se smluvními závodními lékaři a zdravotníky provádějícími testování na drogy a alkohol (pokud se využívá);

(e) se společnostmi, které nám pomáhají s marketingem, reklamou a propagací,

(f) s poskytovateli analytických a vyhledávacích modulů, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat náš web a naše aplikace.

Možnost všech třetích stran, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, využívat tyto údaje pro jiné účely, než poskytování služeb naší společnosti je omezena (ze zákona nebo smluvně). Vždy zajistíme, aby třetí strany, se kterými vaše osobní údaje sdílíme, dodržovaly povinnosti v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti, které jsou v souladu s touto směrnicí o ochraně soukromí a příslušnými zákony.

5.2 Vaše osobní údaje budeme také sdělovat třetím stranám:

(a) pokud je to v našem legitimním zájmu v rámci provozování, růstu a rozvoje našeho podnikání:

(b) pokud máme povinnost vaše osobní údaje sdělit nebo sdílet, abychom dodrželi jakékoli zákonné povinnosti, zákonné požadavky představitelů státních nebo policejních orgánů a v rámci plnění zákonů jednotlivých států v oblasti bezpečnosti nebo výkonu práva nebo prevence nezákonné činnosti;

(c) abychom mohli vymáhat nebo uvést v platnost naše podmínky nebo jinou smlouvu, nebo reagovat na tvrzení, chránit svá práva nebo práva třetí strany, chránit bezpečnost osob nebo bránit nezákonným činnostem, nebo

(d) abychom mohli chránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti, našich zaměstnanců, zákazníků nebo dalších osob.

5.3 Pokud to není výslovně uvedeno výše, nikdy nebudeme vaše osobní údaje sdílet, prodávat ani pronajímat žádné třetí straně, aniž bychom vás o tom uvědomili a podle potřeby k tomu získali váš souhlas. Pokud jste nám udělili souhlas k používání vašich osobních údajů konkrétním způsobem, ale později změníte názor, měli byste nás kontaktovat a my tohoto využití zanecháme.

6. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nevedeme déle, než je nutné pro účely, kvůli kterým jsou osobní údaje zpracovávané. Doba, po kterou uchováváme osobní údaje, závisí na účelu, pro který je shromažďujeme a používáme, a/nebo vyplývá z dodržování příslušných zákonů a z potřeby vytvořit, uplatnit nebo hájit naše zákonná práva.

7. Vaše práva

7.1 Máte právo požadovat abychom:

(a) poskytli přístup k vašim osobním údajům, které o vás vedeme;

(b) aktualizovali jakékoli vaše osobní údaje, které nejsou aktuální nebo správné;

(c) odstranili vaše osobní údaje, které o vás vedeme;

(d) omezili způsob zpracování vašich osobních údajů;

(e) zabránili zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

(f) poskytovali nebo neposkytovali vaše osobní údaje externím poskytovatelům služeb;

(g) poskytli vám kopii vašich osobních údajů, které o vás vedeme; nebo

(h) zvážili odůvodněné námitky, které vznesete proti používání vašich osobních údajů z naší strany.

7.2 Všechny takové požadavky zvážíme a v přiměřené lhůtě na ně budeme reagovat (každopádně nejpozději v zákonem předepsané lhůtě). Upozorňujeme však, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z těchto požadavků vyloučeny.

7.3 Pokud taková výjimka nastane, sdělíme vám to v reakci na váš požadavek. Než budeme na vaše požadavky reagovat, můžeme od vás žádat, abyste nám poskytli informace nezbytné k potvrzení vaší totožnosti.

8. Marketing

8.1 Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat pro marketingové účely v e-mailech, aplikacích, v telefonních hovorech a poštovních zásilkách.

8.2 Můžeme vám zasílat určitá marketingová sdělení (včetně elektronické marketingové komunikace pro stávající zákazníky), pokud je to v našem legitimním zájmu pro účely marketingu a rozvoje podnikání.

8.3 Pro přímá marketingová sdělení však vždy získáme vás souhlas, pokud je to od nás zákonem vyžadováno a pokud máme v úmyslu pro tyto marketingové účely vaše osobní údaje sdělit třetí straně.

8.4 Pokud si přejete, abychom vám marketingová sdělení přestali zasílat, můžete nás kdykoli kontaktovat e-mailem.

9. Přenos osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme smluvní externí účetní firmě pro účely zpracování:

  • účetnictví
  • mezd
  • ohlašovacích povinností vůči státní správě (např. OSSZ, ÚP, FÚ, pojišťovny)

10. Bezpečnost

10.1 Společnost klade velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením a podniká veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření. Organizační opatření zahrnují kontrolní mechanismy omezující fyzický přístup do našich prostor, školení zaměstnanců a uzamykání fyzických spisů v kartotékách. Technická opatření zahrnují používání šifrování, hesel pro přístup do našich systémů a používání antivirového softwaru.

10.2 Při poskytování osobních údajů mohou být vaše osobní údaje přenášeny prostřednictvím internetu. Ačkoli vynakládáme maximální úsilí k tomu, abychom osobní údaje, které nám poskytujete, ochránili, přenos informací prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Proto berete na vědomí a přijímáte, že nemůžeme

zaručit bezpečnost vašich osobních údajů, které jsou přenášeny na náš web, a že takový přenos probíhá na vaše nebezpečí. Jakmile vaše osobní údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom zabránili neoprávněnému

11. Weby třetích stran

Náš web a stránky na sociálních médiích mohou příležitostně obsahovat odkazy na weby provozované třetími stranami.

Upozorňujeme, že tato směrnice o ochraně soukromí platí pouze pro osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu a stránek na sociálních médiích, nebo které získáme z externích zdrojů, a že nemůžeme nést odpovědnost za osobní údaje o vás, které jsou shromažďované a uchovávané třetími stranami. Weby třetích stran mají vlastní podmínky a směrnice o ochraně soukromí a vy byste si je měli pečlivě přečíst, než na tyto weby odešlete jakékoli osobní údaje. Neschvalujeme ani jinak nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za obsah těchto webů nebo podmínky a směrnice těchto třetích stran.

12. Změny naší směrnice o ochraně soukromí

Naši směrnici o ochraně soukromí můžeme příležitostně aktualizovat. Veškeré budoucí změny směrnice o ochraně soukromí budou zveřejněny na této stránce a podle potřeby o nich budete informováni e-mailem. Pravidelně se tuto stránku vracejte a kontrolujte, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám naší směrnice o ochraně soukromí. Pokud budete nadále používat služby a náš web, nebo nám budete nabízet a/nebo poskytovat služby, potvrzujete tím, že jste si přečetli aktuální verzi naší směrnice o ochraně soukromí a rozumíte jí.

13. Další otázky nebo podávání stížností

13.1 Pokud budete mít jakékoli otázky nebo stížnosti ohledně shromažďování, používání nebo uchovávání vašich osobních údajů z naší strany, nebo pokud si budete přát uplatnit jakékoli ze svých práv souvisejících s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás na adrese info@lpcatering.cz.

Každou stížnost nebo spor ohledně používání nebo zveřejnění vašich osobních údajů prošetříme a pokusíme se je vyřešit.

13.2 Můžete také podat stížnost u místního orgánu zabývajícího se ochranou údajů. Případně pokud se budete domnívat, že byla porušena vaše práva, můžete se dožadovat nápravy u místních soudů.

Postupy popsané v této směrnici o ochraně soukromí představují aktuální zásady ochrany soukromí k datu 25.05.2018.